Ubezpieczenia turystyczne na wyjazd zagraniczny

Ubezpieczenia turystyczne na wyjazd zagraniczny

Wypadki mogą przydarzyć się w każdym miejscu i czasie: w domu, w pracy, na ulicy, podczas podróży. Nie sposób przewidzieć ich wszystkich. Ale można zabezpieczyć się przed ich skutkami. Dzięki ubezpieczeniu nie poniesiesz finansowych konsekwencji zdarzenia, uzyskasz szybko fachową pomoc i pieniądze na rehabilitację. Pokryjesz też lukę finansową związaną z nieobecnością w pracy czy pobytem w szpitalu.

Każdy turysta wybierający się w podróż zorganizowaną musi posiadać aktualne ubezpieczenie turystyczne KL i NNW.
Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków najczęściej zawarte jest w cenie wyjazdu, jednakże niekiedy może stanowić obowiązkową dopłatę.

Wysokość sumy ubezpieczenia wynosi średnio 20000 EUR dla KL i 2500 EUR dla NNW i można ją na życzenie ubezpieczonego zwiększyć.

W przypadku wyjazdów narciarskich, warto pamiętać o możliwości wykupienia tzw. pakietu SKI, a zatem ubezpieczenia przeznaczonego dla narciarzy, które obejmuje także wypadki na stoku.

Ile kosztuje ubezpieczenie?
Podstawą do ustalenia wysokości składki jest:
* zakres i sumy ubezpieczenia,
* planowany okres ubezpieczenia,
* zakres terytorialny ubezpieczenia,
* rodzaj, wariant i forma ubezpieczenia,
* liczba ubezpieczonych,
* wiek ubezpieczonych,
* maksymalny okres jednorazowego pobytu ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
* włączenie dodatkowych ryzyk do umowy ubezpieczenia takich jak: amatorskie uprawianie narciarstwa i wszystkich jego odmian (zwyjątkiem heliskiingu)oraz snowboardu i wszystkich jego odmian (z wyjątkiem heliboardingu), amatorskie uprawianie
* wymienionych sportów wysokiego ryzyka, wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportów, wykonywanie pracy za granicą,
* zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych, bierne uczestnictwo w działaniach wojennych lub aktach terroru.

Ile wynosi suma ubezpieczenia?
Suma ubezpieczenia kosztów leczenia dopasowywana jest do potrzeb klienta i może wynosić od 6000 euro do 100 000 euro. W przypadku ubezpieczeń kosztów odwołania imprezy turystycznej bądź wcześniejszego powrotu cena imprezy stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz. Podobnie sumę ubezpieczenia stanowi cena biletu w przypadku ubezpieczenia kosztów anulowania biletu a cena noclegów w przypadku ubezpieczeniu kosztów anulowania noclegów w hotelu.

Ubezpieczenia dodatkowe
Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia KL i NNW klient może wykupić dodatkowy zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenia turystyczne Allianz.
* pokrycie kosztów leczenia i pomoc w podróży (assistance) – KLA,
* wypłata świadczenia związanego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku – NNW,
* odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy – OC/O, OC/R,
* pokrycie kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego – BP,
* pokrycie kosztów odwołania imprezy przed wyjazdem lub wcześniejszego z niej powrót – O/R,
* pokrycie kosztów anulowania noclegu w hotelu – O/H (nowość na rynku),
* pokrycie kosztów anulowania biletu lotniczego – O/L (nowość na rynku).

Warunki ubezpieczenia TU Allianz KL
Warunki ubezpieczenia TU Allianz NNW

UBEZPIECZENIE NNW i KL NA ADRES EMAIL
Jeśli jesteś zainteresowany zakupiem polisy ubezpieczeniowej na wyjazd zagraniczny to nic trudnego.

Dokonaj wpłaty na nasz rachunek bankowy a polisę wysyłamy emailem!
Wpłaty należy dokonać na rachunek firmowy Mega Travel.

W tytule przelewu należy podać:
nazwisko i imię osoby ubezpieczającej się, termin ubezpieczenia od-do, sumę ubezpieczenia

Możesz też najpierw skontaktować się z nami emailem lub telefonicznie, podając w/w informacje a nasi doradcy wyliczą składkę.

Podaj swój e-mail:
Wpisz treść wiadomości:
inny kontakt (gdy brak adresu e-mail):

Oto przykładowe stawki ubezpieczenia NNW i KL
STREFA A- Europa
KL NNW Składka za dzień
6000 1300 3 PLN
10000 2500 4 PLN
20000 5000 5 PLN
75000 15000 12 PLN

STREFA B - pozostałe kraje
KL NNW
6000 1300 5 PLN
10000 2500 7 PLN
20000 5000 8 PLN
75000 15000 21 PLN

Uwaga:
- dopłaty za pracę zagranicą, wiek powyżej 65 lat, jazdę na nartach, uprawianie sportów
- zniżki dla rodzin, grup, wiek do 20 lat

Polecane, dodatkowe opcje
* odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy – OC/O, OC/R,
* pokrycie kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego – BP,
* pokrycie kosztów odwołania imprezy przed wyjazdem lub wcześniejszego z niej powrót – O/R,
* pokrycie kosztów anulowania noclegu w hotelu – O/H (nowość na rynku),
* pokrycie kosztów anulowania biletu lotniczego – O/L (nowość na rynku).

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ODWOŁANIA UCZESTNICTWA
W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony byłby obciążony przez organizatora turystyki w razie odwołania przez Ubezpieczonego uczestnictwa w zarezerwowanej imprezie.

Umowa ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz wcześniejszego z niej powrotu może zostać zawarta tylko w okresie do 120 godzin (5 dni) od chwili rezerwacji imprezy oraz wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki) za imprezę.

W ramach umowy towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje Ubezpieczonemu:
1. Zwrot 100% kosztów nie rozpoczętej imprezy lub
2. Zwrot 100% niewykorzystanych świadczeń w przypadku wcześniejszego powrotu w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

1) choroby Ubezpieczonego lub członka jego rodziny: nagłej, ciężkiej, wymagającej
natychmiastowej hospitalizacji i nie rokującej wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu;
2) choroby dziecka Ubezpieczonego: nagłej, ciężkiej, nierokującej wyzdrowienia do czasu wyjazdu;
3) komplikacji związanych z ciążą, która nie jest uznawana za ciążę zagrożona, skutkujących, co najmniej tygodniową hospitalizacją lub przedwczesnym porodem Ubezpieczonego lub członka jego rodziny, będącego współuczestnikiem podróży, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony i/lub członek jego rodziny był maksymalnie w 8 tygodniu ciąży, a zdarzenie będące powodem odwołania uczestnictwa w imprezie wystąpiło przed zakończeniem 24 tygodnia ciąży;
4) poważnego nieszczęśliwego wypadku skutkującego natychmiastową hospitalizacją Ubezpieczonego lub członka jego rodziny lub powodującego znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej (tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób i nierokujące wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu;
5) śmierci Ubezpieczonego lub członka jego rodziny, z zastrzeżeniem, iż śmierć członka rodziny nastąpiła nie wcześniej niż w okresie 60 dni poprzedzających wyjazd;
6) poważnego zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub członka jego rodziny, będącego współuczestnikiem podróży, bezwzględnie wymagającego jego obecności w okresie planowanego wyjazdu, które wystąpiło w okresie maksymalnie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia imprezy;
7) udokumentowanej kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży Ubezpieczonemu lub członkowi jego rodziny, będącemu współuczestnikiem podróży Ubezpieczonego, pod warunkiem, że kradzież dokumentów miała miejsce w okresie maksymalnie 7 dni poprzedzających wyjazd na imprezę i została zgłoszona odpowiednim władzom;
8) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego lub członka jego rodziny, będącego współuczestnikiem podróży Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia imprezy;
9) kradzieży pojazdu należącego do Ubezpieczonego, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia imprezy;
10) wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego, przypadającej w czasie trwania imprezy turystycznej, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zarejestrowanym bezrobotnymi nie znał daty rozpoczęcia pracy.

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
Pomoc w podróży zagranicznej

Ubezpieczenie pomocy w podroży Assistance zapewnia Ubezpieczonym komfortową pomoc w wielu różnych sytuacjach, które mogą wyraźnie utrudnić pobyt poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Pomoc ta polega na organizacji oraz pokryciu kosztów następujących zdarzeń:

1. Transport medyczny Ubezpieczonego do kraju po zakończeniu leczeniu;
2. Transport medyczny do placówki medycznej w kraju w trakcie leczenia;
3. Organizacja leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: wizyta lekarska, wizyty pielęgniarki, organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
4. Przedłużenie pobytu członka rodziny Ubezpieczonego do 7 dni i późniejszy powrót do kraju w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego;
5. Przekazywanie wiadomości rodzinie o sytuacji Ubezpieczonego;
6. Organizacja i pokrycie kosztów wizyty bliskiej osoby, czyli podróży do Ubezpieczonego „tam i z powrotem” oraz pobyt w hotelu do 7 dni;
7. Kontynuacji podróży po ustąpieniu choroby lub dolegliwości;
8. Wcześniejszy powrotu do kraju w przypadku hospitalizacji lub zgonu członka rodziny Ubezpieczonego oraz zdarzeń losowych w miejscu zamieszkania;
9. Leczenie oraz transport do kraju w sytuacji nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru;
10. Poszukiwanie i ratownictwo w górach lub na morzu;
11 Udzielenie wszelkich informacji przed podróżą;
12. Pełna opieka nad dziećmi Ubezpieczonego w czasie jego hospitalizacji;
13. Zwrot kosztów art. pierwszej potrzeby do 60 € na osobę, w przypadku opóźnienia odlotu samolotu, o co najmniej 6 godzin;
14. Pomoc w razie kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów;
15. Organizacja pomocy prawnej;
16. Pośredniczenie w przekazaniu kaucji;
17. Zastępstwo w podróży służbowej;
18. Kierowca zastępczy;
19. Transport zwłok do kraju wraz z zakupem trumny przewozowej;
20. Transport członków rodziny do kraju w przypadku zgonu Ubezpieczonego;
… oraz pomoc w przypadku wystąpienia innych zdarzeń.

KL – ubezpieczenie od kosztów leczenia (pokrycie kosztów leczenia); wysokość składki zależy od wysokości sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie od kosztów leczenia jest obowiązkowe w przypadku wyjazdów zagranicznych i zazwyczaj jest zawarte w cenie imprezy. W niektórych przypadkach jest dodatkowo płatne
NNW – ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków (wypłata świadczenia związanego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu); wysokość składki zależy od wysokości sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków jest obowiązkowe w przypadku wyjazdów zagranicznych i zazwyczaj jest zawarte w cenie imprezy. W niektórych przypadkach jest dodatkowo płatne
pakiet SKI, pakiet narciarski – ubezpieczenie przeznaczone dla narciarzy, obejmuje zdarzenia powstałe na skutek amatorskiego uprawiania narciarstwa lub snowboardu. od kosztów rezygnacji - ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub wcześniejszego z niej powrotu
od chorób przewlekłych – ubezpieczenie od zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych
polisa ubezpieczeniowa uczestnika – zgodnie z ustawą o usługach turystycznych każdy klient biura turystycznego biorący udział w imprezie turystycznej organizowanej przez touroperatora musi posiadać ubezpieczenie KL i NNW
polisa ubezpieczeniowa organizatora – stanowi gwarancję dla klientów touroperatora w razie utraty płynności finansowej (finansowanie powrotu turystów do kraju, wypłata odszkodowań)