Wczasy i wycieczki last minute Rosja

Wycieczki last minute Rosja

Rosja zajmuje obszar 17075,4 tys. km kwadratowych. Jest krajem dwóch kontynentów o znacznej rozciągłości równoleżnikowej. Od północy oblewa ją Morze Arktyczne, od wschodu Ocean Spokojny, od południa graniczy z Chinami, Mongolią, Kazachstanem, Gruzją, Morzem Czarnym, na zachodzie z Ukrainą, Białorusią, Estonią, Finlandią, Polską i Morzem Bałtyckim. Obszar Rosji charakteryzuje przewaga nizin na zachodzie i w centrum, które od południa i wschodu otaczają wielkie systemy górskie. W Rosji występują wszystkie podstawowe typy klimatów strefy umiarkowanej i chłodnej cechujące się znacznym kontynentalizmem. Północne krańce kraju leżą poza kołem podbiegunowym. Panuje tu klimat polarny. Na wybrzeżach Morza Czarnego występuje klimat podzwrotnikowy. W Rosji znajduje się około 200 tys. jezior z których największe to Morze Kaspijskie, Bajkał, Ładoga i Onega. Strefy roślinne układają się równoleżnikowo, od północy strefa pustyń polarnych, tundra, lasotundra, tajga, stepy.

zobacz_cennik.jpg

Pierwsze siedliska ludzi na tym obszarze sięgają epoki kamiennej. Pojawiały się stopniowo na Kaukazie, nad dolną Wołgą, Dnieprem, później na Niżu Wschodnioeuropejskim, Uralu i Syberii. W VII-XI wieku plemiona wschodniosłowiańskie utworzyły pierwsze państwo Ruś Kijowską z ośrodkiem w Kijowie. W 988 roku przyjęto chrześcijaństwo. W XII wieku Ruś rozpadła się na wiele księstw i wkrótce po inwazji Mongołów została uzależniona od Złotej Ordy. Z czasem państwo mongolskie uległo rozpadowi i w XIII wieku wyodrębniło się Wielkie Księstwo Moskiewskie, które w XVI wieku przekształciło się w monarchię rosyjską jednoczącą stopniowo Ural, Powołże, Kaukaz. Za czasów Piotra I Wielkiego Rosja uzyskała dostęp do morza, utworzono flotę, powstała nowa stolica Petersburg.
Rosja
Na obszarze Rosji, w części europejskiej ukształtowały się dwa regiony turystyczne: kaukasko –czarnomorski położony w strefie klimatu podzwrotnikowego, bogaty w źródła wód mineralnych (główna miejscowość turystyczna Soczi) i centralny rozciągający się od zachodnich granic Rosji do Uralu, w którym ośrodkami turystycznymi są Moskwa i Petersburg. Dla turystów z Polski specjalnym miejscem pamięci narodowej jest Katyń. W regionie północnym obejmującym Nizinę Zachodniosyberyjską, Wyżynę Środkowosyberyjską i pasma górskie na wschodzie kraju, popularnością wśród turystów cieszy się Północna Droga Morska, a także rejsy turystyczne po Obie, Jeniseju, Lenie.

Moskwa — centrum administracyjne, gospodarcze, komunikacyjne i kulturalne Rosji — jest jednym z największych miast świata. Przez całe stulecia była wielkim ośrodkiem kultury ogólnorosyjskiej. Znana była od 1147 r. jako osada w księstwie włodzimierso-suzdalskim. Od XIII w. stołeczny gród księstwa moskiewskiego, od 1326 r. siedziba metropolity, a od XV w. stolica cesarstwa moskiewskiego. W 1712 r. car Piotr I przeniósł stolicę do Petersburga, ale Moskwa pozostała nadal ważnym ośrodkiem kulturalnym i naukowym. W 1755 r. został tu otwarty pierwszy w Rosji uniwersytet. W okresie napoleońskim prawie całe miasto strawił pożar, jednak w szybkim tempie zostało odbudowane. Niejako symbolem kraju, a jednocześnie najcenniejszym zespołem zabytkowym stał się Kreml i Plac Czerwony z cerkwią Wasyla Błogosławionego (1555-60 r.) i mauzoleum Lenina (1930 r.). Kreml moskiewski stanowi jeden z najwspanialszych zespołów architektury rosyjskiej. Założony w 1156 r. jako mała drewniana twierdza, od XVI w. stał się rezydencją wielkich książąt moskiewskich, potem carów rosyjskich, wreszcie siedzibą najwyższych władz byłego Związku Radzieckiego, a teraz Rosji. Był wielokrotnie przebudowywany. Główna przebudowa nastąpiła na przełomie XV i XVI w. Przy udziale architektów włoskich wzniesiono potężne mury ceglane z 19 basztami (1485-95 r.), pałac (1487-91 r.), monumentalne sobory: Uspienski (koronacyjny, 1475-79 r.), Błagowieszczański (pałacowy, 1487-89 r.), Archangielski (mauzoleum grobowe wielkich książąt i carów, 1505-09 r.), oraz wieżę-dzwonnicę Iwan Wielikij (1505--08 r., ukończona 1600 r., wys. ok. 80 m). Z XVII w. pochodzą m.in.: pałac carski Tieriemnyj dworiec i cerkiew Dwunastu Apostołów, z XVIII w. — m.in. arsenał i Pałac Senatu. W XIX w. wybudowano Wielki Pałac Kremlowski i zbrojownię Orużejnaja pałata, jedno z najbogatszych muzeów Rosji (m.in. unikalny zbiór starej broni, wyroby ze srebra i złota, szaty koronacyjne).

W Moskwie znajduje się ponadto wiele innych obiektów zabytkowych, pochodzących z różnych okresów. Działa ponad 30 teatrów, wiele sal koncertowych, ok. 100 muzeów (m.in. słynna Galeria Trietiakowska, Muzeum Sztuk Plastycznych im. A.S. Puszkina), Aleja Bohaterów Kosmosu z popiersiami kosmonautów (m.in. Jurija Gagarina), muzeum kosmonautyki, panorama-muzeum bitwy pod Borodino, wieża telewizyjna Ostankino (jedna z największych konstrukcji na świecie, 533 m wys.), Uniwersytet im. M.W. Łomonosowa na Wzgórzach Leninowskich, Główny Ogród Botaniczny (363 ha, m.in. największe w Europie oranżerie), Centralny Stadion w Łużnikach i wiele innych. Popularne są wycieczki tramwajem wodnym po rzece Moskwie. Miejscem wypoczynku są też liczne parki, szczególnie zaś Park Izmałowski (1180 ha), Sokolnicki (670 ha) oraz Park Kultury i Wypoczynku im. M. Gorkiego (300 ha).

Petersburg (1703-14 r. Petersburg, z rosyjskiego: Sankt-Petersburg; 1914-1924 r. Piotrogród, ros. Pietrograd; w latach 1924-1991 r. Leningrad) zbudowano na terytorium odebranym Szwedom w 1703 r. przez Piotra I, na tzw. Wyspie Zajęczej. W 1712 r. został stolicą Rosji (do marca 1918 r.). W trosce o szybką rozbudowę miasta Piotr I wydał w 1714 r. zakaz budownictwa murowanego w całej Rosji z wyjątkiem Petersburga, co spowodowało napływ do niego architektów i rzemieślników. Od 1715 r. nie zezwalano na budowę domów bez uprzednio zatwierdzonych planów. Od 1721 r. mianowany przez cara architekt czuwał nad zabudową ulic. W pierwszych dziesięcioleciach wznoszono przede wszystkim gmachy państwowe. W drugiej poł. XVIII w. zaczęto wznosić pałace (w tym Pałac Zimowy) i świątynie. Od XVIII w. Petersburg był ośrodkiem kultury i nauki.
Petersburg jest jednym z głównych centrów muzealnych Europy (ponad 40 placówek). Do najważniejszych muzeów należą m.in. Ermitaż (słynna galeria obrazów, największe muzeum w Rosji) oraz Muzeum Rosyjskie. Po rewolucji na muzea zamieniono wiele pałaców i świątyń. Czynnych jest ponad 20 teatrów, opera, filharmonia. Petersburg należy równocześnie do jednych z najwspanialszych zespołów urbanistycznych, był bowiem miastem planowanym racjonalnie i artystycznie. Ośrodkiem urbanistycznym miasta jest południowy brzeg Newy przy jej rozwidleniu. Tu znajdują się główne budowle kompleksu z gmachami Admiralicji, ku któremu zbiegają się trzy główne arterie miasta. Wielką atrakcją dla turystów są słynne "białe noce" (15-30 VI). Odbywają się wtedy co roku od 21 do 29 czerwca tradycyjne już festiwale sztuki. W niedalekiej odległości od Petersburga położone są m.in. miejscowości: Petrodworec, Pawłowsk, Gatczyna i Łomonosow (zespoły pałacowo-ogrodowe z XVIII w.), Puszkin (dawna letnia rezydencja carów). Ważną rolę odgrywa ponadto subregion Karelii z licznymi jeziorami, z Kiży - wyspą-skansenem na jeziorze Onega (zabytki drewnianego budownictwa sakralnego i świeckiego) i uzdrowiskiem Marcyalne Wody Mineralne - pierwszym kurortem Rosji (1714 r.), obecnie muzeum obejmujące starą pijalnię wód, domy chłopskie i cerkiew z XVIII w.
Należy również wspomnieć o terenach nadmorskich obwodu kaliningradzkiego z takimi uzdrowiskami jak: Swietłogorsk, Otradnoje i Zielonogradzk.

Organizujemy wyjazdy firmowe do Rosji, wycieczki motywacyjne, integracyjne, wyjazdy incentive travel dla firm. Profesjonalnie zajmujemy się obsługą firm i kompleksowym przygotowaniem wyjazdu oraz dostosowaniem programu do życzeń klienta i jego możliwości finansowych.
Jesteśmy kilkanaście lat na rynku a nasi doradcy organizowali niejeden wyjazd dla firm. Skontaktuj się z nami.